HSYK YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARININ ÇALIŞANLAR YÖNÜYLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Yazan: 30 Mart 2011  
Kategori: 4-Haberler

HSYK YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI’ NIN ÇALIŞANLAR YÖNÜYLE DEĞERLENDİRİLMESİ (*)

HSYK tarafından Ankara ve İstanbul hariç 16 Bölgede toplam 1021 Hakim ve Savcının katıldığı Yargıda Durum Analizi Toplantıları düzenlenmiştir. Bu toplantının nedenleri ve beklentilerine dair ayrıntılı açıklama HSYK sitesinde mevcuttur.

Yapılan toplantılara Cumhuriyet Savcıları ile Adli ve İdari Hakimler katılmışlar, Askerlik Sorunundan Maaş Sorununa, Yargıda temsilden Komisyonların yapısına, Mahkemelerin yapılanmasından görevlerinin yeniden düzenlenmesine kadar hemen her konuda sorunlar dile getirilmiş, beraberinde çözüm yolları da önerilmiştir. Toplantılara ilişkin 16 ayrı bölgenin bilgileri yine HSYK sitesinde ayrıntılı olarak mevcuttur. Bu değerlendirme içerisinde alıntılanan tüm görüşler HSYK tarafından yayınlanmış görüşlerdir.

Yapılan Değerlendirme yönteminde toplantılarda dile getirilen sorunlardan sedece Yargı Çalışanlarına yönelik olanları temel başlıklar halinde ele alınmıştır. Dile getirildiği toplantı merkezi (İzmir, Afyon, Van v.b. gibi) , dile getiren toplantı grubu (Hakim, Savcı veya İdari Hakim) ayırt edilmemiş, sorunların önemsenmesini gösteren puan sıralaması gözetilmemiştir.

Değerlendirmenin amacı;

Bu değerlendirmede Yargı Çalışanlarının sorunlarının amirleri tarafından fark edilip edilmediğinin, böylesine önemli ve geniş katılımlı HSYK Toplantıları sırasında dillendirilip dillendirilmediğinin herkesçe bilinmesini sağlamaktır. Yine dile getirilen sorunların çözümü konusunda tam bir anlayış birliğinin mümkün olabileceğini ifade etmektir.

KEŞİF

Keşif ücretlerinin önce maliyeye yatırılıp daha sonra hak sahiplerine ödenmesi uygulamasına son verilmesi, (Mevcut düzenlemeye rağmen keşif ücretleri uzun süre ödenmediğinden)

Keşiflerde havuz kalktı bazı mahk keşfe gidiyor personel para alıyor diğerleri alamıyor. Eski havuz sistemi geri getirilmeli. Keşif ücretlerinin artırılması gerekiyor. Maliyeye aktarılan pay azaltılsın ya da kaldırılsın.

Keşif yollukları emeğin karşılığı olarak iyileştirilmelidir.

Keşif ücretlerinin harcanan emek ve mesaiye yakışır makul bir seviyeye çıkarılması.

Havuz sistemine tekrar dönülmeli, her adliyenin harç, keşif ve havuz paraları o adliye içinde dağıtılması sağlanmalı.

Keşif ücretleri ile ilgili yapılan düzenleme yetersizdir. Ücretin yapılan işin niteliğine uygun hale getirilmesi sağlanmalıdır.

Keşif ücretlerine konulan üst limitin kaldırılması.

Keşif ücretleri yeniden gözden geçirilmelidir. Eski havuz sistemine benzer bir sistemin meslektaş dayanışması amacı ile yeniden getirilmesi düşünülmelidir.

Keşifte havuz sistemine geri dönülmesi.

Üst sınırının serbest bırakılması miktarının da arttırılması

Keşif yollukları bakımından havuz sistemi uygulaması yeniden getirilmeli ve keşifler için iş sahiplerinden keşif harcı adı altında alınan miktarın tamamı keşif heyetine ve havuza aktarılmalıdır.
NÖBET
Nöbet hizmetlerinin düzenlenmesi ve nöbet ücretinin geri getirilmesi, nöbet sonrası idari izin verilmesi

Nöbet uygulaması angarya olmaktan çıkarılmalı nöbet tutanlara ek ödeme yapılmalı
veya nöbet tutulan günlerden sonraki günlerde izinli sayılma veya bu günlerin yıllık izne eklenmesi gibi uygulamalar geliştirilmelidir.

Nöbetlerde hakim ve savcılar ile personele nöbet ücreti verilmelidir. Bu konuda yasal düzenleme yapılmalı, nöbet işlemleri yönetmelik ile netliğe kavuşturulmalıdır.

Nöbet tazminatı yeniden getirilmeli mesai saati dışında tutulan nöbetler için mutlaka tazminat verilmeli.

Nöbetçi Cumhuriyet Savcılarına ve personele nöbetten sonra istirahat izni getirilmeli,

Nöbetlerde hâkim, savcı ve personel için servis aracı sağlanmalıdır.

Nöbet sistemi konusu gözden geçirilmelidir, (ücret, nöbet sonrası izin,tazminat, iş yoğunluğu konularına mutlak çözüm)

Nöbet izni ve nöbet ücreti getirilmelidir, (angaryaya son verilmelidir)

Nöbet tazminatının yeniden getirilmesi

Ceza Nöbeti tutan Hakim ve Savcılar ve personelin işin niteliği gereği servisle ulaşımlarının sağlanması.
İCRA
İcra ve iflas dairelerinde yardımcı personel sayısının artırılması.

İcra daireleri ve personel sayısı arttırılmalıdır

İcra dairelerindeki sorunların çözümleri yönünden yasa değişikliği sırasında icra hakimleri ve müdürlerinin ayrıntılı görüş ve önerilerinin alınmasının çözüme katkı sağlayacağı sonucuna varılmıştır.

icra İşlemlerinde sorun yaratan ve şikayetle kaldırılan konularda icra müdürüne yetki verilerek bu tür işlemleri hiç yapmama yetkisi sağlanmalıdır

İDARİ

Hakimlerin yargılama faaliyeti dışındaki, kasa denetimi gibi idari görevlerinin kaldırılması

Adliye müdürlüğü müessessi oluşturulmalı ve atanmalı.

Yargı mensupları yargısal faaliyet dışında görev ve sorumluluk almamalı, adli teşkilat yargı faaliyeti ve idari faaliyet olarak yeniden yapılandırılmalıdır

Adliye idari işleri profesyonel uzman kadroya devredilmelidir

Adliyenin idaresinde Başsavcılar görevli olup bu husus yargının bağımsızlığını zedeleyecek şekilde kullanılabiliyor. Bunun önlenmesi için Adliyenin idaresinin profesyonel yazı işleri müdürü sıfatını taşıyan birisine devredilmesi disiplin amirinin de kıdemli Hakim olması uygun olur.

İcra dairelerindeki Hakimlerin denetim ve sorumluluk yükünün kaldırılması gerektiği,

Noter teftişi, icra teftişi, kasa denetimi görevleri C. Savcılarından alınmalı.

Adliyeler profesyonel müdürler tarafından yönetilsin kurulacak bir komisyona bağlı olsun.
Mahkemelerin profesyonel yöneticiler tarafından yönetilmesi,

Adliyelerin idari ve mali yönetimleri profesyonel idarecilere verilmelidir

Cumhuriyet Savcılarının asli görevi olan soruşturma işlemine Yoğunlaşmaları açısından idari, mali, noter ve icra iflas müdürlüklerinin denetimi görevlerinin kaldırılması,

Kalem işleri yazı iş müdürüne bırakılmalı hastane müdürü gibi adliye müdürü olmalı genel işler ile adliye müdürü uğraşmalıdır.

Mahkeme yönetimlerinin Profesyonel yöneticilere bırakılması.

Hakim ve savcıların üzerindeki idari görevlerin yeni oluşturulacak profesyonel adliye müdürlüklerine devredilmesi uygun olup, hakimlerin yargısal faaliyette bulunmalarının sağlanması konusunda mutabık kalınmıştır.

İdari işlerin profesyonel bir yönetici tarafından yönetilmesi

Ayrıca icra müdürleri üzerinde savcıların sicil doldurma ve denetim yetkisi kaldırılmalıdır

Adliyelerde profosyonel adliye müdürlükleri oluşturularak hakim ve Savcıların yargısal faaliyetlerde bulunmalarının sağlanmasının uygun olması.

Noter icra denetimi gibi idari görevlerin cumhuriyet savcılarından alınması.

GENEL

Adliyedeki yardımcı personelin özlük haklarının iyileştirilmesi

Personelin iş yükünün belirlenerek buna göre sayılarının arttırılması ve özlük haklarının düzeltilmesi, adalet personeli arasındaki gelir eşitsizlğinin giderilmesi

Adliye Personelinin özlük hakları iyileştirilmeli, fazla mesai ücretleri konusunda yasal düzenleme yapılmalıdır.
Personelle ilgili olan dışardan gelen şikayetlere dair soruşturmalarda ilk anda hazırlık soruşturmasına konu edilmemesi öncelikle sicil amirine konunun getirilerek ön rapor düzenlenmesinden sonra gerekirse soruşturma açılmalıdır.

Sözleşmeli Personel uygulamasına son verilmelidir. Adaletsizlik ve eşitsizliğe neden olmaktadır.

Diğer bütün kurumlarda çalışanlardan daha çok ve daha özverili çalışan ceza ve infaz kurumu çalışanları ile adliye çalışanlarının özlük hakları iyileştirilmeli, bunlar içinde yıpranma payı verilmelidir.
Toplanan yargı harçlarının belirli bir kısmının ilgili adliyede döner sermaye şeklinde hizmette kullanımı ve çalışan personel ile hakim ve savcılara dağıtımı sağlanmalıdır.

Sözleşmeli personel alınmamalı , personel kadrolu olmalı

Adliyede istihdam edilen yardımcı personel (yazı işleri müdürü, katip, mübaşir vb) sayısı ve niteliği arttırılarak özlük hakları iyileştirilmeli, meslek cazip hale getirilmeli, meslek içi eğitimlere tabi tutularak personelin daha nitelikli hale getirilmeleri sağlanmalıdır.

Bakılan dosyalardan alınan harçların bir kısmının çalışan hakim, savcı ve personele pirim olarak verilmeli

Yazı işleri müdürlüğünün bizzat yapacağı işlerin tanımı yapılmalı. Kalem yönetmeliği yeniden düzenlenmelidir.

Adliye personeli için nöbet tazminatının yeniden getirilmesi, yolluk tazminatlarının iyileştirilmesi, personelin ek ücret tazminatları ve fazla mesai ücretlerinin iyilştirilmesi ve havuzun yeniden getirilerek gerekirse sadece personele verilmesi.

Adalet personeli (mübaşir, katip , Müdür ve diğer) özlük haklarının düzeltilmesi,

Yıpranma tazminatı,fazla mesai ve nöbet ücretleri adli personeli kapsayacak şekilde düzenlenmelidir

Yargı çalışanlarının özlük hakları düzeltilmelidir

SORUN: Adli personelin görevde iken vefatı
ÇÖZÜM:Ülke çapında ve tüm personelin katılımı sağlanarak oluşturulacak fon ile mağduriyetlerin önüne geçilmesi

Adliye çalışanlarının özlük haklarında ivedilikle düzenlemeye gidilerek İyileştirme sağlanmalıdır.

Görev tazminatının yazı işleri müdürü ile tüm adliye çalışanlarına verilmesi sağlanmalıdır.

Mahkeme harçlarından döner sermaye benzeri kurum oluşturularak Mahkeme çalışanlarına ödeme yapılmalıdır.

Ceza personelinin hukuk personeline göre özendirilmesi

Mahkemede görevli hakim savcı dışındaki diğer personelin özlük Haklarının iyileştirilmesi, hakim savcıyla çalışan personel arasındaki uçurumun makul hale getirilmesi,

Biriken yargı harçlarının adliyeler yada Adalet Bakanlığı nezdinde oluşturulacak bir havuz ile belli bir miktarının bütün hakim ve savcılara ve adalet personeline eşit olarak dağıtılması,

Adliye personelinin çalışma şartları ve özlük haklarında gerekli iyileştirmeler yapılması ve yaptıkları işlemler nedeni ile doğrudan soruşturma usulü yerine ön incelemenin Cumhuriyet savcısınca yapılıp eğer uygun görülürse soruşturma kararı verildikten sonra gerekli kovuşturmaın ve soruşturmanın yapılması Adliye personelinin nöbet tazminatı ve nöbet günlerinden sonra nöbet istirahatı getirilmesi,

Yargı personelinin de özlük haklarının iyileştirilmesi

Mahkemede görev yapan hakimlerle kalem personeli arasındaki ast üst ilişkisini düzenleyen ayrıntılı bir düzenlemeye ihtiyaç duyulmaktadır

HSYK Toplantılarında dile getirilen ve çözümü istenen sorunların tespiti konusunda küçük düzeltmeler dışında tümüne tam ve aynen katılıyoruz. Bu durum açıkça göstermektedir ki sorunlar yakında bilinmektedir. Teşhis de kesinlikle eksiklik yoktur. Sorunun, çözüm iradesinin sağlanmasında olduğu bu yolla da açıkça ortaya çıkmıştır.
Yapılan toplantılarda ifade edilen sorunların tamamı elbette bunlar değil. Ne yazık ki katılmamız mümkün olmayan;

Tüm personel sözleşmeli olmalı özellikle mübaşir ve hizmetli kadrosu sözleşmeli olmalı.

Personelin sözleşmeli hale getirilmesi
İyi katipleri komisyon başkanı veya başsavcılar almaktadır. Hakimlere birlikte çalışacağı katibi belirleme ve dilerse tayinde yanında götürebilme imkanı sağlanmalıdır.
Şeklindeki öneriler de dile getirilmiştir. Bu önerilerin hayata geçmesini doğru ve çok olanaklı görmemekteyiz.
Bütün bu toplantılarda belirgin olarak Yargı Hizmetleri Sınıfından söz edilmemiş, Yargı erkinin tamamlayıcı hizmetler ile birlikte bütün olarak bağımsız tanımlanması gereği vurgulanmamıştır. Yine çalışanlar açısından değerlendirildiğinde, İcra, Savcılık, Hukuk ve Ceza Mahkemeleri personellerinin sorunları açıkça tarif edilirken aynı önemde Cezaevi Personellerine ve yine ( kurum farklı gibi görünse de gerek amir pozisyonu, gerek çalışma ortamı, gerek personelin çalıştırılması, gerekse denetim yolu birliği nedeni ile ) Seçim Personellerine bu toplantılarda değinilmemesi belirgin bir eksikliktir. Zira Yargı bütünlüğünün kendisini oluşturan tüm etmenleri ile birlikte ele alınması ve her birim çalışanı nezdinde sorunların irdelenmesi gerektiği kanısındayız. Bu yönüyle eksik bırakıldığı görüşünü taşımaktayız.

Sonuç olarak bu tarz toplantıları temsil ettiği Hakim ve Savcılar açısından ele alındığında yerinde bulmaktayız, Ancak tamamlayıcı hizmetlerin işin esası kadar önemli görülmesini gerektiğini, bu tarz toplantıların Adalet Bakanlığı nezdinde çalışanları geniş bir yelpazede kapsar mahiyette düzenlenmesinin kaçınılmaz olduğunun altını tekrar ve önemle çizer bu değerlendirmenin son sözünü yine bu toplantılarda dile getirilen, bizden de tam puan alan bir görüşe bırakıyoruz.
Yargının sorunlarına ilişkin yapılan toplantılarda dile getirilen öneriler yetkili makamlar tarafından yeterince dikkate alınarak uygulamaya geçirilmelidir.

Saygılarımızla.30.03.2011

M. Cesur GÖÇMEN
(*) Bu çalışma sadece bu Toplantılarda dile getirilen görüşlerle sınırlı kalmak kaydı ile YARDER (Yargı Çalışanları Derneği ) adına halen Gerze / Sinop İcra Dairesi Müdürü olarak görev yapmakta olan M. Cesur GÖÇMEN tarafından Derneğin talebi ile HSYK ve Adalet Bakanlığı’ na takdim edilmek üzere hazırlanmıştır.

Bu yazı 478 defa okundu.

Yorumlar

"HSYK YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARININ ÇALIŞANLAR YÖNÜYLE DEĞERLENDİRİLMESİ" için 3 yorum

 1. FIRAT BATAR on 30 Mart 2011 23:02 ]

  Yargıda durum analizinin çalışanların dışında değerlendirilmesi talihsiz bir durum. Cesur Müdürüm yüreğine sağlık, eşsiz tespitlerde bulunmuşsun. Çalışmalarından dolayı çok teşekkür ederim. Bu konunun her platformda dile getirilmesi dileğiyle…

 2. BASYURT on 30 Mart 2011 23:12 ]

  Merhabalar

  Yargının Hızlandırılması ve İş yükünün azaltılması amacıyla hazılanan yasa tasarısına dair görüşümüz üzerine ;

  Haklılığımız bir kez daha ispatlanmış olup şu dakika itibariyle yasa metni talebimiz gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edilmiş.

  YARGI ÇALIŞANLARI DERNEĞİ (YARDER)’nin gerek Yargıya, gerek Yargı Çalışanlarına gerekse Hukuk Dünyasına büyük katkılar yaptığı bir kez daha tescilenmiştir.

  Tüm Hukuk dünyasına hayırlı uğurlu olsun….

  Derneğimizin Görüşü aşağıdaki linktedir…

  http://www.e-adalet.org/forum/index.php?showtopic=18384&pid=101608&st=0&#entry101608

 3. ARahim on 01 Nisan 2011 21:04 ]

  bunları okurken bile resmen içim açıldı. bu yazılanların yüzde 10 u bile icra edilse çalışanlar için bayram olur…


Yorumunuzun yanında istediğiniz resmin görünmesini istiyorsanız gravatar edinin!