Dernek Tüzüğü


I. BÖLÜM

DERNEĞİN ADI MERKEZİ AMACI VE ÇALIŞMA KONULARI

Derneğin Adı ve Merkezi
Madde: 1- Derneğin adı “ Yargı Çalışanları Derneği”dir. Derneğin kısa adı “YARDER”dir. Derneğin merkezi Yavuzselim Mah. 26/A sok No1/35 BAĞCILAR/İSTANBUL’ dur.

Derneğin Amacı

Madde: 2- Derneğin amacı üyelerinin mesleki, kültürel, sosyal, ekonomik ve hukuki yönlerden hak ve menfaatlerini araştırmak ve korumak, sorunlarının giderilmesi için girişimlerde bulunmak, mesleki gelişmeyi ve aralarındaki dayanışmayı ve yardımlaşmayı sağlamaktır.

Çalışma Konuları

Madde: 3– Dernek tüzel kişi olarak genel hükümlere göre sahip olduğu yetkilerden başka, 2 inci maddede yazılı amaçlara ulaşmak için aşağıda belirtilen çalışmaları yapar:

a) Üyelerin personel hukukundan doğmuş ve doğacak meslek ve hizmetle ilgili sorunlarının çözüme kavuşturulması için girişimlerde bulunmak, dava açmak ve açılmış davalara müdahil olmak; maddi ve manevi hak, yetki ve sorumluluklarının çağdaş yönetim ilkeleri ile modern hayatın gereklerine, mesleğin ve üyelerin yararına düzenlenmesini sağlamak,
b) Personel hukukunu ilgilendiren mevzuat ve konular üzerinde incelemeler yaparak ilgili kurumlara tekliflerde bulunmak,
c) Üyelerin çalışma yerinin ve hizmetlerin verimliliği konularını incelemek,
d) Üyelerin çalıştığı yerin hizmete elverişliliği ve sağlık koşullarına uygunluğu yönünden konu üzerine eğilmek,
e) Üyelerin mesleki bilgilerini, yeterliliklerini artıracak, derneğin amacıyla ilgili konferanslar, kurslar, açık oturumlar, paneller düzenlemek ve benzeri faaliyetlerde bulunmak,
f) Mesleki alanlara giren konularda mevzuat ve uygulama ile ilgili her türlü araştırma ve çalışmaları yapmak, görüş ve önerileri hazırlamak ve ilgili yerlere sunmak,
g) Derneğin amaçlarına ve faaliyetlerine uygun yayım yapmak,
h) Üyelere sosyal yardımlarda bulunmak,
ı) Üyeler arasında iyi ilişkiler kurulmasını ve devam ettirilmesini sağlayacak etkinlikler düzenlemek,
j) Konu ve amacın gerçekleşmesi için her türlü resmi ve özel teşebbüse müracaatta bulunmak, görüşlerini ilgililere ve kamuoyuna yansıtmak,
k) Mevzuata ve amaçlarına uygun faaliyetler ve görevler için gerekli her türlü malları edinmek,
l) Kanunlar çerçevesinde Derneğin amacının gerçekleştirilmesi için gerekli diğer çalışmaları yapmak,
m) Yurt içi ve yurt dışı mesleki ve turistik geziler düzenlemek,
n) Üyeleri için tesisler açmak ve işletmek,
o) Amaç ve konusuna uygun olarak her türlü taşınır ve taşınmaz mala sahip olur, bunlar üzerinde he türlü tasarrufta bulunabilir, bu hakları tesis ve fek edebilir, değiştirebilir, bunlar ile ilgili sözleşmeleri ve her türlü resmi, hukuki, mali işlemleri yapar.
ö) Çalışma alanına giren diğer hizmetleri yapar
p) Kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek, lüzumu halinde çalışma kurulları oluşturmak.

II. BÖLÜM

DERNEĞE GİRME, ÇIKMA VE ÇIKARILMA

Derneğe girme

Madde: 4- Kanunda aksine hüküm olmadıkça Halen Adalet Bakanlığı, Adli Yargı, İdari Yargı veya Yargıtay, Danıştay, ile, Ceza İnfaz Kurumları, İcra Daireleri, Seçim Kurulu mensupları ile, bu yerlerden birinde önceden görev yapmış emekli olmuş, bir başka kuruma geçmiş veya kendi isteği ile ayrılmış bulunan tüm Hakim ve Savcı Sınıfı dışındaki Adalet Bakanlığı, Yargı ve infaz kurumu mensupları Derneğe üye olabilirler.
Derneğe girmek isteyenler yazılı olarak Yönetim Kuruluna müracaat ederler. Yönetim Kurulu müracaatları en geç 30 gün içinde karara bağlar.

Dernekten çıkma

Madde: 5- Her üye dilediği zaman Dernekten ayrılabilir. Dernekten ayrılmak isteyen üye yazılı olarak Derneğe başvurur. Üyenin bu isteği engellenemez, dernekte kalmaya zorlanamaz.

Dernekten çıkarılma

Madde: 6- Üyeler aşağıdaki nedenlerle, Yönetim Kurulunun kararı ile üyelikten çıkarılabilirler.

a) Derneğin amacına aykırı söz ve davranışta bulunmak.

b) Derneği veya yöneticilerini dernek faaliyetleri nedeni ile küçük düşürmek, hakaret etmek veya bu yolda anaşılabilecek eylemlerde bulunmak,

c) Derneğin çalışma düzenini bozucu eylemlerde bulunmak.

d) Yazılı uyarıya rağmen, aylık ödentiyi üst üste bir yıl ödememek.

e) Yasalara göre Derneğe üye olma hakkını kaybedenler.

f) Kanunen üyelik hakkı düşenlerin demekteki üyelikleri sona erer ve yukarıda belirtilen şartlardan birinin tespiti halinde üyelik kaydı dernek yönetim kurulunca silinir. Dernekten aidatlarını ödemedikleri için çıkarılanlar yönetim kurulu kararı ile aidatlarını ödedikleri taktirde ilk genel kurul sonrası tekrar üyeliğe alınabilirler.
Dernekten çıkarılan üyenin ilk Genel Kurula başvurarak çıkarma kararına itiraz hakkı vardır.

III. BÖLÜM

ÜYELERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Üyelerin Hakları

Madde:7 – Dernek üyeleri aşağıdaki haklara sahiptir.

a) Genel Kurula katılmak, Tüzükte gösterilen organları seçmek ve seçilmek,
b) Tüzüğün 3 üncü maddesinde yazılı çalışmalardan yararlanmak,

Üyelerin Yükümlülükleri

Madde: 8- Dernek üyeleri aşağıdaki görev ve yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır.

a) Üyelik giriş ve aylık aidatını ödemek,
b) Dernek amaçlarına aykırı tutum ve davranışlarda bulunmamak,
c) Aldığı görevleri iyi niyet ve ciddiyetle yapmak, verilen yetkileri Dernek yararı dışında kullanmamak,
d) Araştırma ve inceleme çalışmalarına katılmak,

IV. BÖLÜM

DERNEĞİN ORGANLARI

Derneğin Organları

Madde: 9- Derneğin organları şunlardır:

a) Genel Kurul

b) Yönetim Kurulu

c) Denetleme Kurulu

Madde: 10- Derneğin en yüksek karar organı olan Genel Kurul; Derneğe kayıtlı üyelerden meydana gelir.

Genel Kurul Toplantıları

Madde: 11- Genel Kurul olağan ve olağanüstü olmak üzere iki şekilde toplanır.

a) Olağan Genel Kurul: İki Yılda bir Haziran ayı sonuna kadar Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine toplanır.

b) Olağanüstü Genel Kurul: Yönetim veya Denetleme Kurullarının veya Dernek üyelerinden en az beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulunun çağrısıyla toplanır.

Yönetim Kurulu Denetleme Kurulunun talebi veya Dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, Denetleme Kurulu ve toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine Sulh Hukuk Hakiminin Dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişilik bir heyet, Genel Kurulu toplantıya çağırır.

Genel Kurul Çağrı Usulü

Madde: 12- Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılacak üyeler en az on beş gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi; derneğin web sitesinde ilan edilmek veya üyelerin elektronik posta adreslerine veya iş adreslerine bildirilmek yöntemlerinden birinin, birkaçının veya tamamının uygulanması suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz.

Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum, geri bırakılma sebepleri de belirtilmek suretiyle, birinci fıkrada yazılı şekilde üyelere duyurulur. İkinci toplantının, geri bırakılma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur.

Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Yeter Sayısı:

Madde: 13- Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır.

İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz; ancak ikinci toplantıya iştirak eden üye sayısı Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayıları toplamının iki katından aşağı olamaz.

Toplantının Yapılış Usulü:

Madde: 14- Genel Kurul toplantısı, ilanda belirtilen gün ve saatte Dernek merkezinde yapılır.

Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listede adlarının hizasını imza ederek toplantı yerine girerler.

13 üncü maddede belirtilen yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya İkinci Başkanı, bunların bulunmadığı hallerde Başkanın görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.
Açılışı müteakip toplantıyı yönetmek üzere açık oyla bir Başkan, bir Başkan vekili ve iki katip seçilir.

Toplantıda Görüşülecek Hususlar
Madde: 15- Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen hususların gündeme konulması zorunludur.

Oy Hakkı:

Madde: 16- Her üyenin Genel Kurul’da bir oy hakkı vardır, üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.

Kararlar:

Madde: 17- Genel Kurulda kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile ve açık oyla verilir. Ancak Yönetim ve Denetleme Kurulları seçimleri gizli oyla yapılır. Tüzüğün 34 ve 35. maddelerinde öngörülen 2/3 çoğunluk halleri saklıdır.

Genel Kurul kararları ve tutanakları Başkanlık Divanı tarafından imzalanarak, saklanmak ve gerekenleri yapmak üzere Yönetim Kuruluna teslim edilir.

Genel Kurul kararları Dernek merkezinde, görülen bir yere asılmak suretiyle üyelere duyurulur.

Oyların Sayımı:

Madde: 18- Gizli oyların sayımı Genel Kurulca seçilecek üç kişinin ve Başkanlık Divanınca görevlendirilecek Başkan Vekili veya Sekreterin katılmasıyla meydana gelecek bir komisyon tarafından;

Açık oylama sayımı ise bizzat Genel Kurul Başkanı tarafından yapılır.

Genel Kurul Kararlarının Kapsamı:

Madde: 19- Genel Kurulda alınan kararlar toplantıda hazır bulunmayan üyeler içinde geçerlidir.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri:

Madde: 20- Genel Kurulun görev ve yetkileri aşağıdadır:

a) Yönetim ve Denetleme Kurulu raporlarıyla bilanço ve gelir gider hesaplarını incelemek, inceleme sonucuna göre Yönetim ve Denetleme Kurullarının aklanmaları ya da sorumlulukları hakkında karar vermek,
b) Derneğin bütçesini inceleyip onaylamak,
c) Yönetim ve Denetleme Kurulları asıl ve yedek üyelerini seçmek,
d) Gündeme alınması veya çıkarılması istenen konular hakkında karar vermek,
e) Yönetim Kurulunca hazırlanmış yönetmelikleri onaylamak,
f) Kuruluş amaçları aynı olan Derneklerle federasyon kurmak veya Kurulmuş olan bir federasyona katılmak, federasyondan çekilmek hususlarında karar vermek,
g) Tüzükte değişiklik yapmak,
h) Derneğin dağıtılması hakkında karar vermek,
i) Gerektiğinde yönetim ve Denetleme Kurulu üyelerini görevlerinden uzaklaştırmak ve sorumlulukları görülenler hakkında kanuni kovuşturma için karar almak,
j) Derneğin amaçlarına ulaşabilmesi için Yönetim Kuruluna direktif vermek,
k) Genel Kurula yansıtılan yakınmaları ve dilekleri incelemek,
l) Mevzuatta ve Dernek tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevleri ifa etmek.

YÖNETİM KURULU

Madde: 21– Yönetim Kurulu; Genel Kurulca üyeler arasından gizli oyla ve iki yıl süre için seçilen yedi üyeden meydana gelir. Yönetim Kuruluna ayrıca yedi yedek üye seçilir.

Boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine aldıkları oy sayısına göre yedek üyeler çağrılır. Bunlar, yerine geçtikleri asıl üyelerin süresini doldururlar.

Süresi biten Yönetim Kurulu üyelerinin yeniden seçilmesi mümkündür. Eşit oy alan üyeler arasında ad çekilir. Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üçten aşağı düşerse, Genel Kurul mevcut Yönetim Kurulu üyeleri ve denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde Dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine Sulh Hukuk Hakiminin Dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişilik bir heyet, bir ay içinde Genel Kurulu toplantıya çağırır.

Yönetim Kurulunun asıl ve yedek üyelerinin ad ve soyadları, meslekleri ve adresleri, Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen 30 gün içinde Yönetim Kurulu Başkanı tarafından Valiliğe bildirilir.

YÖNETİM KURULUNUN İŞ BÖLÜMÜ

Madde: 22- Yönetim Kurulu seçimden sonraki iki hafta içerisinde en yaşlı üyenin Başkanlığında toplanarak gizli oyla bir Başkan, bir İkinci Başkan, bir Genel Sekreter, bir muhasip seçer.

Yönetim Kurulu üyeleri Dernekteki görevlerinden dolayı hiç bir şekilde ücret alamazlar.
YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Madde: 23- Toplantılar Başkanın, Başkan bulunmadığı takdirde İkinci Başkanın çağrısı ile yapılır. Özürsüz olarak üst üste üç toplantıya katılmayan üyeler ayrılmış sayılır.
Toplantının yapılabilmesi için en az üç üyenin hazır bulunması şarttır.

Toplantıda bulunan üyelerden birisinin görüşülmesini istediği bir konuya ait yazılı teklifin gündeme alınması zorunludur.

YÖNETİM KURULU KARARLARI

Madde: 24- Kararlar toplantıya iştirak eden üyelerin çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde oturum Başkanının bulunduğu taraf çoğunlukta sayılır. Gündem ve alınan kararlar noterlikçe veya Valilik Dernekler birimince onaylı karar defterine yazılır ve mevcut üyeler tarafından imzalanır.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:
Madde: 25-
Derneğin yürütme organı olan Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Dernek işlerini ana tüzük hükümlerine uygun olarak yürütmek ve bu hususta gerekli kararları almak, bunları uygulamak, Lüzumlu görmesi halinde çalışma kurulları oluşturmak, üyelerden birini veya birden fazlasını görevlendirmek,
b) Genel Kurul kararlarını yerine getirmek,
c) Derneğe ait paraları nemalandırmak,
d) Derneğin yıllık çalışmalarına ait raporu, bilanço ve gelir gider hesabını, gelecek döneme ait bütçeyi hazırlamak ve Genel Kurula sunmak,
e) Derneğin defter ve dosyalarını tutmak,
f) Üyeler hakkında ihraç kararı vermek,
g) Genel Kurulu toplantıya çağırmak,
h) Kanunun verdiği olanak ve yetki çerçevesi içinde ve Genel Kurul kararına dayanarak taşınmaz mallar almak ve kullanmak,
ı) Mevzuatla kendisine verilmiş diğer görevleri yapmak, Dernek işlerine ait her türlü yazılar Başkan ve ikinci Başkan ile bir üye tarafından imza edilir. Yönetim Kurulu Dernek işlemlerini yürütmek için lüzumu kadar memur çalıştırabilir. Yönetim Kurulu yalnız Genel Kurula karşı sorumludur.

BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde: 26- Dernek Başkanı, Yönetim Kuruluna Başkanlık eder. Derneği idari ve kazai her nevi ve derecedeki merciler önünde temsil eder. Derneği Tüzük, Genel Kurul, Yönetim Kurulu kararları gereğince yönetir.

İKİNCİ BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde: 27- Dernek İkinci Başkanı; Başkanın geçici veya süresiz ayrılmasında Başkanın tüm yetkilerini kullanır.

GENEL SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde: 28- Genel Sekreter; Derneğin büro işlerini yönetir, karar defterlerini tutar, Yönetim Kurulunun toplantı gündemini hazırlar ve toplanmalarını sağlar.

SAYMANIN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde: 29- Sayman Derneğin gelirlerini toplar, muhasebe işlerini yürütür, gerekli defterleri tutar, bilançoyu gelir ve gider hesabını, bütçe tasarısını hazırlar; banka hesabı haricinde dernek kasasında bulundurulacak nakit para miktarı 2.000,00YTL yi geçemez. Bu miktar her yıl yeniden değerlendirme oranında artırılır.

DENETİM KURULU

Madde: 30- Denetim Kurulu, Genel Kurulca üyeler arasından aksine karar alınmadıkça, gizli oyla ve yönetim kurulu ile birlikte aynı süre için seçilen üç üyeden meydana gelir. Denetim Kuruluna ayrıca üç yedek üyede seçilir.

Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Denetim Kurulu üyeleri Dernekteki görevlerinden hiçbir şekilde ücret alamazlar. Denetim Kurulunun asil ve yedek üyelerinin ad ve soyadları meslekleri ve adresleri, Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen 30 gün içinde Yönetim Kurulu Başkanı tarafından Valiliğe bildirilir.

DENETİM KURULUNUN YETKİLERİ

Madde: 31- Denetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Derneğin bütün işlemlerini, hesap ve defterlerini denetlemek,

b) Bir yıllık yönetim ve mali denetim sonuçları ile bilanço ve gelir gider hesabına ait incelemeleri Genel Kurula bir rapor halinde sunmak,

c) Denetleme esnasında gördüğü noksanlıkları ve tüzük hükümlerine aykırı işlemleri bir raporla Yönetim Kuruluna bildirip, gerekli düzeltmelerin yapılmasını istemek,

d) Yönetim Kurulunun çalışmalarında Dernek yararına aykırılık görülmesi halinde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak,

e) Denetim Kurulu, denetleme görevini bu tüzükte tespit edilen esas ve usullere göre ve altı ayı geçmeyen aralıklarla yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.

Denetçiler oy hakkı olmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler.

MADDE 32. ŞUBELER

Genel kurul yönetim kuruluna yetki vermek suretiyle belirtilecek yerde şube açabilir. Bu amaçla dernek Yönetim Kurulunca o ildeki üyeleri arasından yetki verilen en az üç kişi tarafından şubenin açılacağı yerin en büyük mülki amirliğine yazılı müracaat yapılır. Bu yazıda kurucuların adı ve soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi, meslek ve sanatı, ikametgahı ve tabiiyeti ile şube merkez adresinin bildirilmesi ve yazıya dernek tüzüğünden iki örnek ile yetki belgelerinin eklenmesi zorunludur. Şube kurucularını şubenin açılacağı yerde en az altı aydan beri ikametgah etmelerdi zorunludur.
A.Şubelerin Organları

Şubelerin aşağıdaki organları vardır

a) Genel Kurulu

b) Yönetim Kurulu

e) Denetleme Kurulu

B.Şube Genel Kurulu

İki yılda bir, Şube dernek Yönetim Kurulunun tespit edeceği günde o şubeye kayıtlı üyelerin yarısından bir fazlasının toplanmasından meydana gelir. Bu toplantının Merkez Genel Kurul toplantısından en az onbeş gün önce bitirilmiş olması gerekir.
Şube Genel Kurulunun toplantısına ait ilan, mahalli gazete ile yapılabileceği gibi, mahalli imkan ve araçlardan yararlanmak suretiyle de yapılabilir.
Şube Genel Kurulu ile ilgili toplanma, müzakere, seçim, başkanlık divanı, tutanak tanzimi gibi konularda Dernek Genel Kurul toplantısına ait tüzük hükümleri kıyasen uygulanır.

C.Şube Genel Kurulunun Görev ve Yetkileri:

a)Şube Genel Kurulları, en az beş asil, beş yedek üyeden ibaret Yönetim Kurulunu ve üç
asil ve üç yedek üyeden ibaret de denetleme kurulunu gizli oyla seçerler.

b) Şubeyi merkez Genel Kurulunda üyelerin tamamı temsil eder.

c) Şube Genel Kurul kararlarının merkezle anlaşmazlığa ve çelişkilere düşmemesi için
Merkezle gerekli ve yeterli işbirliği yapılması, Derneğin izleyeceği genel kural ve
politikalarla uyumlu ve Merkez Genel Kurulu kararları ile bağdaşır kararlar alınması.

Genel Kurul kararları mevcut üyelerin oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde
Başkanın bulunduğu taraf ağırlık kazanır.

D .Şube Yönetim Kurulu,
Şube Genel Kurulu tarafından gizli oyla seçilen beş asil ve beş yedek üyeden oluşur.

E .Şube Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Şube Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri şunlardır.

a) Şubeyi temsil etmek, Dernek Yönetim Kurulunun tayin ve tespit ettiği genel çalışma prensipleri ve esasları dahilinde ve gerektiğinde Dernek Yönetim Kurulu Talimatları çerçevesinde Şubenin işlemlerin yürütmek,
b) Yönetim Dernek Kurulunun yapılmasını kararlaştırdığı faaliyetleri mahallinde organize etmek
c) Şube üyeleri arasındaki faaliyetleri düzenlemek,
d) Şubece tutulması gereken defter ve kayıtların tutulmasını sağlamak,
e) Türk vatandaşı olmayanların Dernek üyeliğine kabulü halinde bunları on gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirmek,
f) Dernek amacının gerçekleşmesi ile ilgili tekliflerini Genel Başkanlığa yazılı olarak bildirmek,
g) Her dört ayda bir, geçen aylar içinde kaydı yapılan üyelerle ayrılanların kimliklerini, Şubenin geliri ve giderlerini Merkez Dernek Başkanlığına bildirmek
h) Şubeye üye kabul etmek ve üyelikten çıkarmak, Şube Yönetim Kurulunun görüşü alınarak Dernek Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.
i) Özel, tüzel kişiler ve resmi makamlarda Dernek adına temas ve yazışmalar Dernek Yönetim Kurulu tarafından yapılır
j) Şube bütçesi üyelerin giriş ve yıllık aidatı ve sair gelirlerin tahsilatı ve harcamalar Dernek Yönetim Kurulu tarafından onaylanır. Dernek Yönetim kurulunun onayı alınmadan harcama yapılamaz
k) Dernek yönetim kurulu genel kuruldan yetki almak şartı ile, yazılı olarak yapılacak ihtara rağmen; çalışmayan,dernek tüzüğüne aykırı davranan şube Yönetim Kurulunu gerek görüldüğünde görevden alabilir. Bu durumda Şube Genel Kurulu en geç üç ay içerisinde Dernek Yönetim Kurulu tarafından olağanüstü Genel Kurul toplantısına çağrılır. Yeni Yönetim kurulu oluşturulana kadar Dernek Yönetim Kurulu geçici Şube Yönetim Kurulu tayin etmek zorundadır. Geçici Şube Yönetim Kurulu, görevde bulunduğu süre içinde Şube Yönetim kurulunun görev yetki ve sorumlulukların taşır.
l) Şube Yönetim Kurulu, uygulamaların Merkezle anlaşmazlığa ve çelişkilere düşmemesi için Dernek Yönetim kurulu ile gerekli ve yeterli işbirliği yapma ve Derneğin izleyeceği genel kural ve politikalara uyumlu ve Dernek Yönetim Kurulu uygulamaları ile bağdaşan uygulamalar yapmakla yükümlüdür.
m) Şube Yönetim Kurulu, Dernek tüzüğünün Dernek Yönetim Kuruluna verdiği diğer görevleri de Şube adına yerine getirir.

F .Şube Denetleme Kurulu

Şube Genel Kurulu tarafından gizli oyla seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Dernek tüzüğünün, Dernek Denetleme Kurulu hakkındaki hükümleri Şube Denetleme Kurulu hakkında da aynen uygulanır.

V. BÖLÜM

MALİ HÜKÜMLER

DERNEĞİN GELİRLERİ

Madde: 33- Derneğin gelirleri şunlardır:
a) Derneğe girenlerden bir defaya mahsus olarak alınacak (10,00.)TL giriş aidatı ve üyelerin ödeyeceği yıllık (20,00.) TL aidat bedeli, ancak bu miktarlar Genel Kurul kararıyla artırılabilir.

b) Yasalara ve Tüzüğe göre yapılacak çalışmalardan elde edilecek gelirler,

c) Bağışlar,

d) Sair gelirler.

GELİR VE GİDER İLE BORÇLANMADA USUL
Madde 34-
Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi, nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

DERNEĞİN İÇ DENETİMİ
Madde 35-
Dernekte Genel kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurlu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim Kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

VI. BÖLÜM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

DERNEKÇE TUTULACAK DEFTERLER

Madde: 36- Dernek, 5253 Sayılı Dernekler Kanunu ve ilgisi Yönetmelikte belirtilen defterleri tutar ve alındı belgelerini kullanır.

TÜZÜKTE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

Madde: 37- Tüzüğün bazı maddelerinin veya tümünün değiştirilmesi, üyelerin en az 2/3’ünün Genel Kurul toplantısına katılması ve toplantıya katılan üyelerin yarıdan bir fazlasının oyu ile mümkündür. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı düzenlenir. Bu toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

DERNEĞİN FESHİ

Madde: 38- Dernek Genel Kurulu her zaman, Derneğin feshine karar verebilir. Feshe karar verebilmek için, Genel Kurula katılması hakkına sahip olan üyelerin en az üçte ikisinin toplantıya katılması şarttır. Birinci toplantıda çoğunluk elde edilemezse Genel Kurul 14 üncü maddeye göre tekrar toplantıya çağrılır. Bu toplantıya katılacak üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih hakkındaki kararlar hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır. Fesih kararında derneğin mevcut varlığının devir yeri ve şekli belirtilir. Memur sendikaları veya bu statüye benzer bir Kuruluşa izin verildiği takdirde, Derneğin varlıkları aynı amaçla Kurulan söz konusu Kuruluşa intikal eder. Derneğin feshi Yönetim Kurulu tarafından 5 gün içinde Valiliğe yazı ile bildirilir.

TASFİYE KURULU
Madde: 39-
Derneğin tasfiyesine karar verilmesi halinde üç kişilik bir Tasfiye Kurulu seçilir. Tasfiye Kurulu, Derneğin bütün mallarını tespit eder ve hesaplarını inceler, borçlarını öder, artan varlığı Genel Kurulca tespit edilen yere devreder.

TÜZÜKTE BULUNMAYAN HÜKÜMLER

Madde: 40- Bu tüzükte bulunmayan hususlar hakkında 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve Medeni Kanun hükümleri uygulanır.

TÜZÜĞÜN YÜRÜRLÜK TARİHİ

Madde: 41- Kırkiki amir ve 1 geçici ve bir ek maddeden ibaret bulunan bu tüzük 5253 sayılı Dernekler Kanunu’na göre gerekli işlemler tamamlandıktan sonra yürürlüğe girer.

Ek Madde: 1- Üyelik şartına sahip olmamakla birlikte , Yargı Çalışanları Derneği (YARDER)’nin amaçları doğrultusunda olumlu çalışmaları görülen kişilere Dernek Yönetim Kurulunun oy birliği ile alacağı kararla “ Dernek Onur Üyeliği” unvanı verilebilir. Bu unvan önemli nedenlerle ve Yönetim Kurulunun oy birliği ile alacağı kararla geri alınabilir.

VII. BÖLÜM

KURUCU ÜYELERİN DURUMU

Geçici Madde: 1- Kurucu üyeler, ilk Olağan Genel Kurula kadar Genel Kurul yetkisini kullanır ve görevini yapar.

VIII. BÖLÜM

Madde 42- Derneğin kurucu üyelerinin adı, soyadı, görevleri, adresleri ve uyrukları aşağıda gösterilmiştir:  

NO ADI – SOYADI TABİİYETİ MESLEĞİ İKAMETGAHI
1 İBRAHİM BAŞYURT TC MEMUR Sancaktepe Mah. 2/2 Sok Şirin Apt K: 1/1 BAĞCILAR/İST
2 FİKRET ÇAKICI TC MEMUR Yıldıztepe Mah. 35. Sok NO: 44/6 BAĞCILAR/İSTANBUL
3 ŞERMİN

YILMAZ

TC MEMUR Gamsız Sok Mevlana Apt. No: 23 D: 6 ŞİRİNEVLER/İSTANBUL
4 MEHMET CAN TC MEMUR Harmantepe Mah. Kaya Sok No: 35 D: 1 KAĞITHANE/İST
5 İSKENDER DEMİRHAN TC MEMUR Yavuzselim Mah. Birlik Cad. No: 23 Özuluğ Apt. A Blok D: 15 BAĞCILAR/İSTANBUL
6 AYDIN AMANAT TC MEMUR Şenlikköy Hava Lojmanları B 6 Blok No: 6 FLORYA/İST
7 ŞAHABULLAH TÜRKMEN TC MEMUR Merkez Mah. Muallim Naci Sok No: 34 D: 3 GÜNGÖREN/İSTANBUL
8 MEHMET ALİ

DİŞBUDAK

TC MEMUR Soğanlı Mah. Kocatepe Sok Karadere Apt. No: 26 D: 11 BAHÇELİEVLER/İST
9 GÖKHAN

ÇETİNTAŞ

TC MEMUR Osmaniye Mah. Yeşilsu Sok Türkoğlu Apt. No: 6/8 BAKIRKÖY/İSTANBUL
10 BEKİR KAVAK TC MEMUR Merkez Mah 24. Sok No: 2 K:5/9 BAĞCILAR/İSTANBUL
11 EYÜP TÜRKMEN TC MEMUR Merkez Mah 24. Sok No: 2 K:5/9 BAĞCILAR/İSTANBUL
12 OĞUZHAN ATİLLA TC MEMUR Yavuz Selim Mah. 26/B Sok Selamet Apt No: 8 k:3/8 BAĞCILAR/İSTANBUL
13 MUSTAFA ENDER COŞKUN TC MEMUR Altı mermer Cad. 8/3 KOCAMUSTAFAPAŞAİSTANBUL

Bu yazı 0 defa okundu.